messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 063-1052618
นายสมบูรณ์ ระลึก
รองนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 088-4318472
นางกาญจนา ยศอาลัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 061-5061711
นางนิภาธร ปลื้มใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0615061462
นายดี ศรีคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0831431066
account_box สมาชิกสภา
นายสมพร ระลึก
ประธานสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0931838636
นายจู กาวรรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0907535116
นายศักดิ์ดา นารีรักษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0986188719
นายถวิล อินสองใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0843702155
นายติ๊บ ใจมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0988047732
นางสุทธิณี ผาหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0845028413
นายสนั่น ผาหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0834027620
นางกัญญาลักษณ์ สร้อยสวิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0643257238
นายคำรบ อินธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0860617212
นายสมควร ดีบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0857065381
นางชลธิชา รักษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0938847933
นายพิชัย ตระกลศักดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0899454464
account_box สำนักปลัด
นางวนิดา ธงหิมะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอยวัต ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกสรณัฐ เตชะปัน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวกัญจ์ฌญภัสฐ์ แก้วสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจิดาภา สุฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิกร เทพอาจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดำเนิน สุฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเกรียงไกร พรมตอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย ภิมาล
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายชานนท์ รักษา
ภารโรง
นางสาวแสงเทียน รักษา
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)
นางสาวสุดารัตน์ รักษา
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวอภิรมล คนซื่อ
พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายภูวดล เมืองคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการเเพทย์ฉุกเฉิน
นายเกรียงไกร ก่อเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการเเพทย์ฉุกเฉิน
นายมนตรี ชุมเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริหารเก็บขยะ 2ข้างทาง
นางสาวสุธิษา ผาหลัก
พนักงานจ้างเหมาบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
นางสาวกาญชนิตา ผาหลัก
อาสาบริบาลท้องถิ่น
account_box กองคลัง
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัฐนา มุ่งต่อกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเบญจมาศ ยาวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวบุญญาพร ชมพู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพกา กะมะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายธงชัย กลิ่นลั่นทม
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิวัฒน์ อินธรรม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุรกิจ เทพจันตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุภาภรณ์ งามเสงี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการธุรการ และการบริการทั่วไป
นายกฤษณะพงษ์ สลัดใด
พนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข
ครู คศ.2
นางวิเวียน คนตรง
ครู คศ.2
นางศิริวรรณ ถุงเสน
ครู คศ.2
นางนิภา พันธุ์ชา
ครู คศ.2
นายประธาน ภูเท็ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรัณย์รัตช์ ศิลาอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสตรีพร ระลึก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรีสุดา ขันธิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกอุดร นัยทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0899514519
นางวนิดา ธงหิมะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0801303241
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0956900143
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0931923443
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0987493911