เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
find_in_page ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ช่องทางติดต่อเรื่องภาษี
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศภาษีป้ายให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลยอดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้างจากเว๊บไชต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลยอด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และยกเลิกเปลี่ยนแปลงภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภออื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) (เทศบาลตำบลยอด) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page เอกสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1