messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยอด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 60
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 61
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 82
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 56
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 57
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 48
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1