เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box สำนักปลัด
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลยอด
นางวนิดา ธงหิมะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพดล ทะนิต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายยงยุทธ จันตระ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายอยวัต ยะแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชยพล กาซาว
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิกร เทพอาจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธารณภัย
นายดำเนิน สุฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเกรียงไกร พรมตอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชานนท์ รักษา
นักการภารโรง