messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2567[29 เมษายน 2567]
รายงานผลโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวนเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน เทศบาลตาบลยอด อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน[24 เมษายน 2566]
กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่[20 พฤศจิกายน 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)