messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ น้ำพาง บ้านปางส้าน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลยอดและโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านยอด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตราประทับบัตรเลือกตั้ง โครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2540 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง สายห้วยกองุ้น บ้านปางส้าน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลยอดและโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.สายเหนือ บ้านสะเกิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.รูปตัวยูสายใต้ บ้านสะเกิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำงิม บ้านสะเกิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านผาหลัก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านยอด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาโครงการพัมนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำห้วยแหน บ้านผาหลัก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำห้วยเหาะแล้ง บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำห้วยเหาะแล้ง บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาเช่ารวมติดตั้งและรื้อถอน ขนย้ายเวทีกลาง ระบบเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม และไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟแสงสี ไฟพาร์ ตลอดงาน โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดธิดามะแข่นหอม และหนูน้อยมะแข่นหอม พร้อมสายสะพาย โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาออกแบบ ตกแต่งพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ซุ้มนิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่าแต่ละหมู่บ้าน และซุ้มนิทรรศการกองอำนวยการ โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนล้อยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต 3550 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2566 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านเก่า บ้านน้ำเกาะ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บบ้านสะเกิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านน้ำเกาะ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านปางส้าน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
1 - 50 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6