messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการบ้านสวยเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับถนนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับถนนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อน้ำมัน) โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-53-001 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยอด จำนวน 140 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) หมายเลขทะเบียน บต 3550 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 24 นิ้ว และเสาเหล็ก พร้อมติดตั้ง) ในเขตเทศบาลตำบลยอด จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนฯ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-032 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) หมายเลขทะเบียน บต 3550 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปางส้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปางส้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-032 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-010 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการเฝ้าระวังโควิดในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-006 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-005, 420-53-007 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน บง 8743 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 8743 น่าน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร ตัดหญ้า 2 ข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
151 - 200 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6