messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลยอด จำนวน 820 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง (ป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 6 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้) จำนวน 2 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมขาตั้ง) จำนวน 1 ใบ
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed เหมาโครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ (จ้างเหมาบริการขุดฝังกลบบ่อขยะภายในตำบลยอด) จำนวน 9 จุด
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเกาะ จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด จำนวน 89 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน จำนวน 101 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก จำนวน 100 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก จำนวน 99 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม)
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างเหมาเติมผงเคมี ถังดับเพลิง จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก) จำนวน 2 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก) จำนวน 2 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาหลัก หมู่ 3, บ้านปางส้าน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 8743 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-002 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ จำนวน 1 ราย (นายนุ่น ใบยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำสู่สภาพเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
201 - 250 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6