แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน

ข้อมูลทั่วไป คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์

เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) เอกสารอื่นๆ (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: