ชื่อเรื่อง : อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยอด (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ)