ชื่อเรื่อง : เหมาโครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ (จ้างเหมาบริการขุดฝังกลบบ่อขยะภายในตำบลยอด) จำนวน 9 จุด