ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการเฝ้าระวังโควิดในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง