ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-010 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง