ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง