ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนฯ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง