ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง