ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง