ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยอด จำนวน 140 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง