ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง