ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำกลับสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง