ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับถนนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง