ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำทำเนียบบุคลากรของเทศบาลตำบลยอด ตามโครงการจัดทำทำเนียบบุคลากรของเทศบาลตำบลยอด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง