ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำเกาะ หมู่ที่6 ,บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง