ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเกิน หมู่ที่1 (ซอยกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง