ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องล้อเลื่อนความจุ ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิด) จำนวน ๒๐ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง