ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง