ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง