ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร คลองส่งน้ำ ฝายคสล. ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง