ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการวางท่อ,ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านผาหลัก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง