ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)