ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำห้วยเหาะแล้ง บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง