ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....