ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 38 คน )
เพศ
ชาย
58.82%
หญิง
41.18%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
32.73%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.45%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.64%
อื่นๆ
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
13.95%
พอใจมาก
27.91%
ปานกลาง
18.60%
พอใจน้อย
20.93%
พอใจน้อยที่สุด
18.60%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
27.50%
พอใจมาก
15.00%
ปานกลาง
17.50%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
18.75%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
15.63%
พอใจน้อย
21.88%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
23.53%
พอใจมาก
23.53%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
17.65%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
23.53%
พอใจมาก
17.65%
ปานกลาง
23.53%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
17.65%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี งานมะแข่นปี 2565 อยากดูศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี วงแบล็คพิงค์ครับ