ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกิน บ้านน้ำเกาะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง