ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกห้วยหาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง