เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวภัชราภรณ์ รักษา
ครู คศ.2
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข
ครู คศ.2
นางวิเวียน คนตรง
ครู คศ.2
นางศิริวรรณ ถุงเสน
ครู คศ.1
นางนิภา พันธุ์ชา
ครู คศ.1
นายประธาน ภูเท็ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรัณย์รัตช์ ศิลาอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสตรีพร ระลึก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกุหลาบ ปัญจะจอม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอนุสรา รักษา
ผู้ประสานงาน ศพด.